วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน
Non-Immigrant / Temporary Visit

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน
FiancéeVisa-Spouse Visa Settlement Visa

วีซ่าอเมริกา
US. Visa

วีซ่าอังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือ
UK. Visa

วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (ยุโรป)
Schengen Visa

วีซ่าออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
Australia Visa-New Zealand Visa

แปลเอกสาร
Translation Service

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
Marriage Registration

ทำไมถูกปฏิเสธวีซ่า?
Why Rejected Visa?

รายชื่อสถานทูตในประเทศไทย
Embassy

ประกันการเดินทาง

สาขาพัทยา

สาขาบุรีรัมย์

UK Visa for Laos

ติดต่อเรา
 
 
 
Line : @knightvisa
 
 
Hot Line: 668 1 403 1228
 
Call: 662 046 0778
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
 
Call: 662 046 0778
Fax: 662 046 0779
Hot Line: 668 1 403 1228
Email : knightvisahelppoint@gmail.com
On Line Chat  09.00 am.-16.00 pm.
 
 
 

นักเรียนVisa-ทำงานVisa

 
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ โอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียนดังนี้
 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
 2. ฟอร์มวีซ่า/ หนังสือตอบรับจากสถานที่ศึกษาที่สมัครลงเรียน
 3. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือนฉากหลังต้องเป็นสีขาว, สีขาวนวลเท่านั้น ขนาด 35 มม.x 45 มม. (1 นิ้วครึ่ง x 20 นิ้ว)
 4. สำเนา บัตรประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)
 5. หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรพร้อม Transcript หลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เข้ารับการอบรมในขณะที่กำลังศึกษาหรือหลังจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร   พร้อมหลักฐานต่างๆว่าเคยเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอนภาษา
 6. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศนั้น ระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ระยะเวลาเรียนทั้งหมด /จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/วุฒิทางการศึกษาที่จะได้ รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว
 7. หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบจ่ายค่าเล่า เรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการศึกษาที่ ประเทศนั้น หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่าย รับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่ บิดา-มารดา ต้องมี หลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออก ค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของท่าน และของผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์อย่างละเอียด สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย ( พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน) 
 8. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย  ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายการทางการ เงินของธุรกิจ  สมุดบัญชีธนาคารของธุรกิจ
 9. หนังสือรับรองการทำงาน
 10. หลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน (pay slip ) หลักฐานการถือครองหุ้น ฯลฯ หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่นโฉนดที่ดิน
 11. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี) สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้ รับรอง หลักฐานการเงินของผู้รับรอง  หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของ ผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรองเช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
 12. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • Step1: ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำค่าบริการ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและSponsor ที่สำนักงาน (และอาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email)
 • Step2: ทางเราจะประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนิการและระยะเวลาการดำเนินการให้กับ คุณและส่งรายการเอกสารให้กับคุณและ Sponsor รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับคุณ
 • Step3: ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารจากทางคุณ และ Sponsor /นัดตรวจสุขภาพ/ขอใบรับรองความประพฤติจากสำนังานตำรวจแห่งชาติ
 • Step4: รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสาร กรอกฟอร์ม จัดวางเอกสาร เขียนจดมายอธิบาย ซ้อมสัมภาษณ์ให้กับคุณ
 • Step5: ยื่นใบสมัครและเอกสารให้กับคุณ ยังสถานทูตหรือเอเจนซี่ของสถานทูต
 
 
Visa-Work Visa

ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 • จัดเตรียมแบบฟอร์มวีซ่า
 • ตรวจสอบ เอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม  จัดเตรียมเอกสาร  แนวทางการสัมภาษณ์
 • ตรวจสอบสัญญานายจ้าง
 • การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร
 • การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ
 • บริการเตรียมเอกสารคู่ติดตามคู่สมรสหรือครอบครัว
 
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • Step1: ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำ ค่าบริการ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและนายจ้าง ที่สำนักงาน (และอาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email)
 • Step2: ทางเราจะประชุมเพื่อกำหนด ขั้นตอนการดำเนิการและระยะเวลาการดำเนินการให้กับคุณและส่งรายการเอกสารให้กับคุณ และนายจ้าง รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับคุณ
 • Step3: ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารจากทางคุณ และ นายจ้าง /นัดตรวจสุขภาพ/ขอใบรับรองความประพฤติจากสำนังานตำรวจแห่งชาติ
 • Step4: รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสาร กรอกฟอร์ม จัดวางเอกสาร เขียนจดมายอธิบาย ซ้อมสัมภาษณ์ให้กับคุณ
 • Step5: ยื่นใบสมัครและเอกสารให้กับคุณ ยังสถานทูตหรือเอเจนซี่ของสถานทูต
 
 
 
Home About us Visa Thai Visa Clients How to Pay us Contact us Franchise
 
Copyright © 2013 Knight Consultant Worldwide Limited.
Created & Designed by Idealready.com