วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน
Non-Immigrant / Temporary Visit

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน
FiancéeVisa-Spouse Visa Settlement Visa

วีซ่าอเมริกา
US. Visa

วีซ่าอังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือ
UK. Visa

วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (ยุโรป)
Schengen Visa

วีซ่าออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
Australia Visa-New Zealand Visa

แปลเอกสาร
Translation Service

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
Marriage Registration

ทำไมถูกปฏิเสธวีซ่า?
Why Rejected Visa?

รายชื่อสถานทูตในประเทศไทย
Embassy

ประกันการเดินทาง

สาขาพัทยา

สาขาบุรีรัมย์

UK Visa for Laos

ติดต่อเรา
 
 
 
Line : @knightvisa
 
 
Hot Line: 668 1 403 1228
 
Call: 662 046 0778
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
 
Call: 662 046 0778
Fax: 662 046 0779
Hot Line: 668 1 403 1228
Email : knightvisahelppoint@gmail.com
On Line Chat  09.00 am.-16.00 pm.
 
 
 

 

ประกันภัยการเดินทาง by กรุงเทพประกันภัย

มีให้ท่านเลือก 2 แผนความคุ้มครองให้ท่านเลือก

 1. Comprehensive Plan (แผนอุ่นใจข้ามแดน)
 2. Personal Plan (แผนคุ้มครองบุคคล)
 

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
 
ขั้นตอนการซื้อประกันภัยจากทางเรา
 1. สอบถามข้อมูลประกันภัยและราคาประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ 02 655 5602  แฟกซ์ 02 655 5601
  Email: tl.consultant@hotmail.com พร้อมจัดส่งประกันภัย ภายใน 30 นาที หลังจากการชำระเบี้ยแล้ว
 
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปี
 • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เดินทางร่วมกับบิดา หรือมารดา ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
 
หมายเหตุ
 1. รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. ใน กรณีที่ภัยธรรมชาติได้เกิดอยู่ก่อนแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือสืบเนื่องจากภัยธรรมชาตินั้นๆ
 3. ระยะ เวลาความคุ้มครองจะเริ่มตามที่ระบุในกรมธรรม์และท่านได้ออกเดินทางตรงไปยัง ต่างประเทศ และสิ้นสุดเมื่อกลับถึงที่พักหรือที่ทำงาน หรือสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
 4. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฯ ฉบับนี้ได้ 1 ฉบับต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
 5. หากผู้ซื้อประกันภัยถูกปฏิเสธวีซ่าและจะขอคืนเงินจากการซื้อประกันภัยจากทางเรา จะต้องชำระค่าบริการ 200 บาท
 
 
 
 
Home About us Visa Thai Visa Clients How to Pay us Contact us Franchise
 
Copyright © 2013 Knight Consultant Worldwide Limited.
Created & Designed by Idealready.com