วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน
Non-Immigrant / Temporary Visit

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน
FiancéeVisa-Spouse Visa Settlement Visa

วีซ่าอเมริกา
US. Visa

วีซ่าอังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือ
UK. Visa

วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (ยุโรป)
Schengen Visa

วีซ่าออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
Australia Visa-New Zealand Visa

แปลเอกสาร
Translation Service

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
Marriage Registration

ทำไมถูกปฏิเสธวีซ่า?
Why Rejected Visa?

รายชื่อสถานทูตในประเทศไทย
Embassy

ประกันการเดินทาง

สาขาพัทยา

สาขาบุรีรัมย์

UK Visa for Laos

ติดต่อเรา
 
 
 
Line : @knightvisa
 
 
Hot Line: 668 1 403 1228
 
Call: 662 046 0778
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
 
Call: 662 046 0778
Fax: 662 046 0779
Hot Line: 668 1 403 1228
Email : knightvisahelppoint@gmail.com
On Line Chat  09.00 am.-16.00 pm.
 
 
 

วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน

 
Non-Immigrant / Temporary Visit

การขอวีซ่าประเภท วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกต่างไป แต่ที่สำคัญในทุกประเทศนั้น คือ การที่ผู้ขอต้องแสดงสถานะให้ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้เชิญมา ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศผู้เชิญ และแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารจากผู้เชิญ (Sponsor) เพื่อแสดงสถานะของผู้เชิญ

 
หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า
 • ผู้สมัครต้องแสดงสถานะ การเงิน การงาน ความสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ชัดเจน
 • หากผู้สมัคร มีผู้สนับสนุน (Sponsor)   เป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
 • ทำตามเงื่อนไขในการสมัครประเภทวีซ่านั่นๆ อย่างเคร่งครัด
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมมีผู้สนับสนุน (Sponsor)  เป็นชาวต่างชาติ(แฟน)  ต้องเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาต่อสถานทูต
 
Our Service
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม  จัดเตรียมเอกสาร  แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
 
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • Step1: ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำค่าบริการบางส่วน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและSponsor ที่สำนักงาน (และอาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email)
 • Step2: ทางเราจะประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนิการและระยะเวลาการดำเนินการให้กับ คุณและส่งรายการเอกสารให้กับคุณและ Sponsor รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับคุณ
 • Step3: ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารจากทางคุณ และ Sponsor
 • Step4: รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสาร กรอกฟอร์ม จัดวางเอกสาร เขียนจดมายอธิบาย ซ้อมสัมภาษณ์ให้กับคุณ นัดหมายยื่นสมัครวีซ่า กับทางสถานทูต
 • Step5: ยื่น ใบสมัครและเอกสารให้กับคุณ ยังสถานทูตหรือเอเจนซี่ของสถานทูต ติดตามผล

หากคุณมีปัญหาทางด้านเอกสาร ข้อมูล หรือเงื่อนไขการสมัครวีซ่า ขอรับความช่วยเหลือจากทางเราได้

 
คำถาม

1. การสมัครวีซ่าเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน  จะขอได้นานสุดเท่าไหร่?
    ตอบ ระยะการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน แต่ละสถานทูตจะไม่เท่ากันอยู่ที่เงื่อนไขแต่ละสถานทูต อาทิ

สถานทูตอังกฤษ ตามระยะขอ แต่ไม่เกิน 6 เดือน
สถานทูตออสเตรเลีย ตามระยะขอ แต่ไม่เกิน 3 เดือน
กลุ่มเชงเกน(ยุโรป) ตามระยะขอ แต่ไม่เกิน 3 เดือน
สถานทูตอเมริกา ตามระยะขอ แต่ไม่เกิน 10 ปี

ในบางกรณีอาจขอวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน    แบบระยะยาวได้ แต่ตามเงื่อนไขสถานทูตนั้น

2. การยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือนแบบมีผู้สนับสนนุ(Sponsor) เราต้องแสดงหลักฐานการเงินของเราหรือไม่?
    ตอบ ต้องแสดงการเงินและหลักฐาน อื่นๆที่จำเป็น ต่อการยืนยันสถานนะภาพในประเทศไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าเราจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยก่อนวีซ่าหมดอายุอย่าง แน่นอน

3. หลักปัจจัยที่สำคัญต่อการยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน มีอะไรบ้าง?
    ตอบ เข้าใจกฎและเงื่อนไขของ สถานทูตอย่างชัดเจน  การนำเสนอเอกสารทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนนุ(Sponsor) อย่างครบถ้วน อย่างชี้แจ้งข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ใบสมัคร อย่างเป็นระบบ

4. หากประสงค์ให้ทาง Knight Visa help Point  ดำเนินการต้องทำอย่างไรบ้าง?
    ตอบ หากทาลูกค้าตกลงให้ทางเรา ช่วยเหลือคุณทางลูกค้าต้องทำสัญญาการทำงานกับทางเรา สามารถมาทำสัญญาที่สำนักงาน หรือส่งสัญญาการทำงานทางEmail หรือ Fax หลังจากนั้นทางเราจะดำเนินการสัมภาษณ์และประชุมงาน เพื่อส่งรายการเอกสารในการสมัครวีซ่าและ กำหนดระยะเวลาการทำงาน

5. ทาง Knight Visa help Point   จะช่วยเหลือทางด้านใดบ้าง?
    ตอบ ทางเราจะดูแลช่วยเหลือคุณ ตั่งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโอกาส  รายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นสมัครทั้งของผู้สมัครและผู้สนับสนนุ(Sponsor)  การกรอมฟอร์ม จัดเอกสาร ออกแบบการนำเสนอเอกสาร การเขียนคำชี้แจ้งต่อสถานทูต ซ้อมสัมภาษณ์ ยื่นใบสมัครเข้าสถานทูต

 
 
 
 
Home About us Visa Thai Visa Clients How to Pay us Contact us Franchise
 
Copyright © 2013 Knight Consultant Worldwide Limited.
Created & Designed by Idealready.com