วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน
Non-Immigrant / Temporary Visit

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน
FiancéeVisa-Spouse Visa Settlement Visa

วีซ่าอเมริกา
US. Visa

วีซ่าอังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือ
UK. Visa

วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (ยุโรป)
Schengen Visa

วีซ่าออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
Australia Visa-New Zealand Visa

แปลเอกสาร
Translation Service

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
Marriage Registration

ทำไมถูกปฏิเสธวีซ่า?
Why Rejected Visa?

รายชื่อสถานทูตในประเทศไทย
Embassy

ประกันการเดินทาง

สาขาพัทยา

สาขาบุรีรัมย์

UK Visa for Laos

ติดต่อเรา
 
 
 
Line : @knightvisa
 
 
Hot Line: 668 1 403 1228
 
Call: 662 046 0778
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
 
Call: 662 046 0778
Fax: 662 046 0779
Hot Line: 668 1 403 1228
Email : knightvisahelppoint@gmail.com
On Line Chat  09.00 am.-16.00 pm.
 
 
 

 

วีซ่าอังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ - ไอร์แลนด์เหนือ

วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน

การขอวีซ่าประเภทวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกกต่างไป แต่ที่สำคัญในทุกประเทศนั้น คือ การที่ผู้ขอต้องแสดงสถานะให้ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้เชิญมา ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศผู้เชิญ และแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารจากผู้เชิญ (Sponsor) เพื่อแสดงสถานะของผู้เชิญ
 
หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า
 • ผู้สมัครต้องแสดงสถานะ การเงิน การงาน ความสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ชัดเจน
 • หากผู้สมัคร มีผู้สนับสนุน (Sponsor)   เป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
 • ทำตามเงื่อนไขในการสมัครประเภทวีซ่านั่นๆ อย่างเคร่งครัด
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมมีผู้สนับสนุน (Sponsor)  เป็นชาวต่างชาติ(แฟน) ต้องแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือ ในการพิจารณาต่อสถานทูต
 
Our Service
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร  แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
 • การซ้อมสัมภาษณ์  
 • นัดหมายยื่นและติดตามผล
 
หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร
Knight Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี
Call Now: 02 046 0778
Hot Line: 081 403 1228

 
 

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน - ติดตามครอบครัว
(Spouse- Fiancée - Unmarried or same-sex partner-Settlement)

วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและคู่สมรสที่สมบูรณ์  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ที่พิจารณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรส ในการดำเนินการ ยื่นสมัครต่อสถานทูต ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละสถานทูตอาจแตกต่างกันไปในประเภทของวีซ่านั้นๆ ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า การสมัครวีซ่านั้นถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขการสมัครวีซ่าประเภทนั้นๆ ในบางประเภทวีซ่าผู้สมัคร ต้องดำเนินการ ไปตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องดำเนินการขอเอกสารจากทางหน่วยงานราชการของไทยจำนวนมาก

โปรดจำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องการรับเอกสารจากคุณที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ตามเงื่อนไข โดยเอกสารของคุณและคู่สมรสจะต้องอธิบายสถานภาพคุณทั้งสองอย่างชัดเจน  ปัญหาทุกอย่างจะต้องได้รับการอธิบายต่อทางเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   หากการสมัครวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ผู้สมัครพึงประสงค์ให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดีต่อการ  ดำเนินการยื่นเอกสารเข้าสถาน ทูต เรามุ่งมั่นการทำงานให้ลูกค้าทุกราย ด้วยความตั้งใจกับลูกค้าทุกท่าน

 
หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า
 • ผู้สมัครและคู่สมรส ต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือได้
 • คู่สมรส ต้องแสดงหลักฐาน การงาน การเงิน สถานะภาพความมั่นคงในประเทศคู่สมรสแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯสถานทูต
 • ผู้สมัครต้องไป  ตรวจสุขภาพ และต้องสอบวัดความรู้ระดับภาษาของประเทศคู่สมรส
 • หากต้องการนำบุตรติดตามผูสมัครไปพำนักในประเทศคู่สมรสด้วย ต้องตรวจสอบหลักฐานของบุตรอยู่ในเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ
 • ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่สมบูรณ์มากที่สุด พร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสาร ที่ยื่นไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น
 
Our Service
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบสถานะ ข้อมูลเอกสารฝ่ายไทยและคู่สมรส
 • การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ หนังสืออนุญาตสมรส ยังภูมิลำเนาคู่สมรสพำนักหรือสถานทูตคู่สมรสในประเทศไทย
 • การจดทะเบียสมรสในไทย
 • การแปลเอกสาร รับรองเอกสาร
 • การขอใบรับรองความประพฤติ การตรวจสุขภาพ
 • การทดสอบหลักสูตรภาษา ระดับ A1
 • การกรอกฟอร์ม  จัดเตรียมเอกสาร  แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
 • นัดหมายยื่นและติดตามผล
 
หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร
Knight Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี
Call Now: 02 046 0778
Hot Line: 081 403 1228

 
 
 
 
 
Home About us Visa Thai Visa Clients How to Pay us Contact us Franchise
 
Copyright © 2013 Knight Consultant Worldwide Limited.
Created & Designed by Idealready.com