วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน
Non-Immigrant / Temporary Visit

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน
FiancéeVisa-Spouse Visa Settlement Visa

วีซ่าอเมริกา
US. Visa

วีซ่าอังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือ
UK. Visa

วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (ยุโรป)
Schengen Visa

วีซ่าออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
Australia Visa-New Zealand Visa

แปลเอกสาร
Translation Service

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
Marriage Registration

ทำไมถูกปฏิเสธวีซ่า?
Why Rejected Visa?

รายชื่อสถานทูตในประเทศไทย
Embassy

ประกันการเดินทาง

สาขาพัทยา

สาขาบุรีรัมย์

UK Visa for Laos

ติดต่อเรา
 
 
 
Line : @knightvisa
 
 
Hot Line: 668 1 403 1228
 
Call: 662 046 0778
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
 
Call: 662 046 0778
Fax: 662 046 0779
Hot Line: 668 1 403 1228
Email : knightvisahelppoint@gmail.com
On Line Chat  09.00 am.-16.00 pm.
 
 
 

 

วีซ่าอเมริกา US. Visa

วีซ่าธุรกิจและท่องเที่ยว (B1/B2)

วีซ่าชั่วคราวสำหรับผู้ที่ ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ ชั่วคราว เพื่อธุรกิจ (B-1) หรือเพื่อท่องเที่ยว (B-2) วีซ่า ชนิด B-1/B-2 สามารถใช้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว เดินทางเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจระยะสั้น เช่น การประชุม สัมมนา และวีซ่าชนิด B-1ยังเป็น วีซ่าสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ ในฐานะผู้ช่วยภายในบ้าน

วีซ่าธุรกิจและท่องเที่ยว (B1/B2) ผู้สมัครจะได้รับจากสถานทูตอาจสูงสุดถึง 10 ปี ตามดุลพินิจสถานทูตฯ แต่การจะสามรถพำนักในประเทศสหรัฐฯนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ตม.อนุญาต สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน การที่ผู้สมัครจะมีคุณสมบัติครบถ้วน ในการสมัครวีซ่านี้ ต้องตรวจสอบสถานะภาพตัวเองว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่

 
หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า

ประเด็นสำคัญในการสมัครวีซ่าธุรกิจและท่อง เที่ยว (B1/B2) ต้องให้ความสำคัญใน 3ส่วน คือ ใบสมัครและเอกสาร บุคคลิก และสุดท้ายคือ การตอบคำถามในการสัมภาษณ์

 • ผู้สมัครต้องแสดงสถานะ การเงิน การงาน ความสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ชัดเจน
 • หากผู้สมัคร มีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ให้ชัดเจน
 • ทำตามเงื่อนไขในการสมัครประเภทวีซ่านั้นๆ อย่างเคร่งครัด,ญาติ,เพื่อน
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมีผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นชาวต่างชาติ(แฟน) ต้องแสดงเอกสาร หลักฐานความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาต่อสถานทูต
 
 
Our Service
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
 • การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
 • การกรอกฟอร์มDS160  จัดเตรียมเอกสาร  แนวทางการสัมภาษณ์
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
 
 
 

วีซ่านักเรียน (F1/F2)

 
under construction
 
 
 

วีซ่าคู่หมั้น (K1/K2)

สำหรับ พลเมือง (US.Citizen) หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกัน มีความประสงค์ต้องการให้ญาติหรือคู่สมรส เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวร ในกรณีคู่สมรสต้องพลเมือง หรือผู้ถือกรีนการ์ด จะต้องพบกับคู่สมรส (Meet in person) ในระยะเวลาสองปีก่อนสมัครวีซ่า โดยนับวันที่พบกันครั้งแรก ถือเป็นวันที่ 1 จนครบสองปี จึงจะยื่นสมัครได้ แต่กรณีไม่ครบสองปี สามารถยื่นเรื่องสมัครได้แต่ระยะเวลาการสมัครจะมีระยะยาว

เมื่อ คุณได้รับวีซ่าวีซ่าคูหมั้น คุณเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯแล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนสมรสภายใน 90 วัน หลังจากสมรสจะต้องดำเนินเรื่อง Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status โดยกรอกแบบฟอร์ม I-485 ส่งเรื่อง ณ สำนักงานในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ และจะต้องกรอกแบบฟอร์ม I-864, Affidavit of Support

วีซ่าคูหมั้น K1 ผู้สมัครสามารถนำบุตรธิดาอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ยังไม่สมรส (K2) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวรได้

 
หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า
 • ระยะเวลาที่สำหรับพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกัน กับคู่สมรส  คบกัน
 • สถานภาพทางการเงิน การเสียภาษี ของพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกัน
 • เนื่องจากการยื่นสมัครมีหลายขั้นตอนและใช้เวลานาน ผู้สมัครต้องมีความรู้ในเรื่องขั้นตอนการสมัครอย่างขัดเจน
 • ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ไม่มีประวัติ ไม่ร้ายแรง
 • ใบรับรองตรวจสุขภาพไม่มีโรคต้องห้ามร้ายแรง
 
Our Service
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขของพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกันและผู้สมัคร
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไขของพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกันและผู้สมัคร
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • ติดตามผลจากหน่วยงานในประเทศอเมริกา (US.CIS,NVC.)
 • การแปลเอกสารรับรองฯ การตรวจสุขภาพ  การขอใบรับรองความประพฤติ
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
 
ขั้นตอนการยื่นสมัคร วีซ่าคู่หมั้น (K1/K2)
ขั้นตอนที่ 1: วีซ่าคู่หมั้น (การยื่นคำร้อง)
อันดับแรก จะต้องรวบรวมเอกสารที่ต้องการสำหรับการสมัครวีซ่า K-1. ตรวจสอบเอกสารพลเมือง(US. Citizen)  ว่ามีเอกสารทางการเงินที่เพียงพอสำหรับการเป็นผู้สนับสนุนที่ดีให้กับคู่สมรสวีซ่า K-1. รวมถึงเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นต่อการยื่นสมัครวีซ่า K-1 ต้องใช้แบบฟอร์ม I-129F สำหรับ คู่สมรส และแบบฟอร์ม G-325A (Biographic Information) สำหรับพลเมือง (US. Citizen) และหากมีบุตรธิดาติดตามไปด้วยให้ใช้แบบฟอร์ม I- I-129F.

เอกสารทุกฉบับที่ได้ทำการแปลเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้สมัครวีซ่า K-1และเอกสารพลเมือง (US. Citizen), ใบคำร้องขอวีซ่าคู่สมรส K-1 พร้อมกับเช็คค่าธรรมเนียมฯ ส่งไปยังศูนย์ USCIS แห่งใดก็ได้ ที่ใกล้กับพลเมือง (US. Citizen)

ศูนย์ฯบริการ

 • ศูนย์บริการเวอร์มอนต์
 • ศูนย์บริการแคลิฟอร์เนีย
 • ศูนย์บริการเนบาสก้า
 • ศูนย์บริการเท็กซัส
ขั้นตอนที่ 2: วีซ่าคู่หมั้น (USCIS ศูนย์สิทธิประโยชน์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา)
เมื่อ USCIS ได้ส่งหนังสือแจ้งการได้รับใบสมัครฯ ของผู้สมัคร ไปยังพลเมือง (US.Citizen) หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด จากนั้นเขา/เธอก็สามารถที่จะยื่นขอวีซ่าคู่สมรส K-1 ต่อ USCIS ได้ (ศูนย์สิทธิประโยชน์แห่งชาติฯ) ศูนย์สิทธิประโยชน์แห่งชาติฯ จะดำเนินการการสมัครขอวีซ่าคู่หมั้น K-1 ให้กับผู้สมัคร
 
ขั้นตอนที่ 3: วีซ่าคู่หมั้น (NVC. ศูนย์บริการดวงตราเข้าเมืองแห่งชาติ)
เมื่อ USCIS ศูนย์สิทธิประโยชน์แห่งชาติทำการ รับรองคำร้องแล้วและได้รับการพิจารณาแล้ว ใบสมัครฯ นี้จะถูกส่งต่อไปยัง NVC ศูนย์บริการตรวจตราคนเข้าเมืองแห่งชาติ ศูนย์บริการตรวจตราคนเข้าเมืองแห่งชาติ จะดำเนินการ และทำการส่งต่อข้อมูลไปยังสถานฑูตอเมริกา ในกรุงเทพฯ จากนั้นผู้สมัครฯจะได้รับการแจ้งจากทางสถานฑูตอเมริกา สำหรับการรอผลการนัดวันสอบ สัมภาษณ์ท่าน เนื้อหาส่วนอื่นอาจจะมีเพิ่มเติมถ้าหากว่าท่านเคยขอรับดวงตราเข้าเมืองประเภทอื่นๆ มาก่อน หรือเคยเป็นผู้มีประวัติทางอาชญากรรม ฯลฯ
 
ขั้นตอนที่ 4: วีซ่าคู่หมั้น (NVC. ศูนย์บริการดวงตราเข้าเมืองแห่งชาติ)
หลังจากที่ได้ทำการนัดหมายและสถานทูตยืนยันวันนัด หมายแล้ว ผู้สมัครฯต้องดำเนินการ กรอกแบบฟอร์ม รวบรวมเอกสาร แปลเอกสารและรับรองฯ ไปตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเข้าสัมภาษณ์ตามวัน เวลานัดหมาย

เมื่อผู้สมัครฯได้รับการสอบสัมภาษณ์ ณ สถานฑูตอเมริกาแล้ว และได้รับวีซ่า K-1 ท่านจะสามารถเดินทางเพื่อไปทางเข้าประเทศสหรัฐฯ แล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนสมรสภายใน 90 วัน หลังจากสมรสจะต้องดำเนินเรื่อง Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status โดยกรอกแบบฟอร์ม I-485 ส่งเรื่อง ณ สำนักงานในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ และจะต้องกรอกแบบฟอร์ม I-864, Affidavit of Support.

 
 
 

วีซ่าแต่งงาน (K3/K4)

สำหรับ พลเมือง (US.Citizen) หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกัน มีความประสงค์ต้องการให้ ภรรยา/สามี เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวร โดยพลเมือง(US.Citizen) หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด จะต้องจดทะเบียนสมรสกับภรรยา/สามี แล้ว ระยะเวลาการสมัครจะนานกว่า วีซ่าคู่หมั้น K1.

วีซ่าแต่งงานK-3 และ วีซ่า K-4 มีช่วงสถานะภาพอยู่ได้ 2 ปี และวีซ่าเป็นประเภทที่เดินทางเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple re-entry) และสามารถทำงานได้ เมื่อได้เข้าไปยังสหรัฐฯแล้วและได้รับบัตรประกันสังคม และเอกสารสิทธิในการทำงาน (EAD) เมื่อวีซ่าใกล้ครบ สองปี คุณสามารถสมัครเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ได้

วีซ่าคู่หมั้น K3 ผู้สมัครสามารถนำบุตรธิดาอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ยังไม่สมรส (K4) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวรได้

 
หลักสำคัญในการสมัครวีซ่า
 • ระยะเวลาสำหรับพลเมือง(US.Citizen) หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกัน กับคู่สมรส คบกัน
 • สถานภาพทางการเงิน การเสียภาษี ของพลเมือง(US.Citizen) หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกัน
 • เนื่องจากการยื่นสมัครมีหลายขั้นตอนและใช้เวลานาน ผู้สมัครต้องมีความรู้ในเรื่องขั้นตอนการสมัครอย่างขัดเจน
 • ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ไม่มีประวัติ ไม่ร้ายแรง
 • ใบรับรองตรวจสุขภาพไม่มีโรคต้องห้ามร้ายแรง
 
Our Service
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
 • การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขของพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกันและผู้สมัคร
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไขของพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกันและผู้สมัคร
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • ติดตามผลจากหน่วยงานในประเทศอเมริกา (US.CIS,NVC.)
 • การแปลเอกสารรับรองฯ การตรวจสุขภาพ  การขอใบรับรองความประพฤติ
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
 
ขั้นตอนการยื่นสมัคร วีซ่าแต่งงาน (K3/K4)
ขั้นตอนที่ 1: วีซ่าแต่งงาน (การยื่นคำร้อง)
อันดับแรกจะต้องรวบรวมเอกสารที่ ต้องการสำหรับการสมัครวีซ่า K-3. ตรวจสอบเอกสารพลเมือง(US. Citizen) ว่ามีเอกสารทางการเงินที่เพียงพอสำหรับการเป็นผู้สนับสนุนที่ดีให้กับคู่ สมรสวีซ่า K-1 รวมถึงเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นต่อการยื่นสมัครวีซ่าK1. ต้องใช้.แบบฟอร์ม I-130 สำหรับ ภรรยา/สามี และ แบบฟอร์ม  I-129F สำหรับพลเมือง (US. Citizen) และหากมีบุตรธิดาติดตามไปด้วยให้ใช้แบบฟอร์ม I-130.

เอกสารทุกฉบับที่ได้ทำการแปล เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้สมัครวีซ่า K-1และเอกสารพลเมือง (US. Citizen), ใบคำร้องขอวีซ่าคู่สมรส K-1 พร้อมกับเชคค่าธรรมเนียมฯ ส่งไปยังศูนย์ USCIS แห่งใดก็ได้ ที่ใกล้กับพลเมือง (US. Citizen)

ศูนย์ฯบริการ

 • ศูนย์บริการเวอร์มอนต์
 • ศูนย์บริการแคลิฟอร์เนีย
 • ศูนย์บริการเนบาสก้า
 • ศูนย์บริการเท็กซัส
 
ขั้นตอนที่ 2: วีซ่าแต่งงาน (USCIS ศูนย์สิทธิประโยชน์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา)
เมื่อ USCIS ได้ส่งหนังสือแจ้งการได้รับใบสมัครฯ ของผู้สมัคร ไปยังพลเมือง (US.Citizen) หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด  จากนั้นเขา/เธอก็สามารถที่จะยื่นขอวีซ่าคู่สมรส K-1 ต่อ USCIS ได้ (ศูนย์สิทธิประโยชน์แห่งชาติฯ) ศูนย์สิทธิประโยชน์แห่งชาติฯ จะดำเนินการการสมัครขอวีซ่าคู่หมั้น K-1  ให้กับผู้สมัคร
 
ขั้นตอนที่ 3: วีซ่าแต่งงาน (NVC. ศูนย์บริการดวงตราเข้าเมืองแห่งชาติ)
เมื่อ USCIS ศูนย์สิทธิประโยชน์แห่งชาติทำการ รับรองคำร้องแล้วและได้รับการพิจารณาแล้ว  ใบสมัครฯ นี้จะถูกส่งต่อไปยัง NVC ศูนย์บริการตรวจตราคนเข้าเมืองแห่งชาติ ศูนย์บริการตรวจตราคนเข้าเมืองแห่งชาติ จะดำเนินการและทำการส่งต่อข้อมูลไปยังสถานฑูตอเมริกา ในกรุงเทพฯ จากนั้นผู้สมัครฯจะได้รับการแจ้งจากทางสถานฑูตอเมริกา สำหรับการรอผลการนัดวันสอบ สัมภาษณ์ท่าน เนื้อหาส่วนอื่นอาจจะมีเพิ่มเติมถ้าหากว่าท่านเคยขอรับดวงตราเข้า เมืองประเภทอื่นๆมาก่อนหรือเคยเป็นผู้มีประวัติทางอาชญากรรม ฯลฯ
 
ขั้นตอนที่ 4: วีซ่าแต่งงาน (สถานฑูตอเมริกา)
เมื่อท่านได้รับการสอบสัมภาษณ์ ณ สถานฑูตอเมริกาแล้ว และได้รับวีซ่า K-3 ท่านจะสามารถเดินทางเพื่อไปอยู่อาศัยกับสามี/ภรรยาของท่านได้ในประเทศสหรัฐ อเมริกา วีซ่าคู่สมรส K-3 เป็นวีซ่าประเภทสามารถ “ใช้ในการเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple Entry)” ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยใช้วีซ่าคู่สมรส K-3 รวมถึงยังสามารถขอได้รับสิทธิในการทำงานด้วยวีซ่าคู่สมรส K-3 ของท่านได้อีกด้วย

เมื่ออยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วมันจะ เป็นการดีที่สุดที่จะสมัครขอทำการเปลี่ยน แปลง สถานภาพเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะกลายมาเป็นประชากรถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ( หรืออย่างน้อยก็กรองเอกสารเพื่อขอกลายมาเป็นประชากรถาวรตามกฎหมาย) ก่อนที่อายุของวีซ่าคู่หมั้น K-3 ของท่านจะหมดอายุลง

 
สาเหตที่ทำให้ผู้สมัครไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า K1-K3
 • ค้ายาเสพติด
 • โรคร้ายแรง HIV/AIDS
 • อาศัยในอเมริกาเกินกำหนด I-94
 • ยังไม่ได้หย่า
 • ให้การสนับสนุนในการโค่นล้มอำนาจของรัฐบาลสหรัฐ
 • ยื่นเอกสารและหลักฐานเท็จ
 
 
หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร
Knight Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี
Call Now: 02 046 0778
Hot Line: 081 403 1228

 
 
 
 
Home About us Visa Thai Visa Clients How to Pay us Contact us Franchise
 
Copyright © 2013 Knight Consultant Worldwide Limited.
Created & Designed by Idealready.com