วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน
Non-Immigrant / Temporary Visit

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน
FiancéeVisa-Spouse Visa Settlement Visa

วีซ่าอเมริกา
US. Visa

วีซ่าอังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือ
UK. Visa

วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (ยุโรป)
Schengen Visa

วีซ่าออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
Australia Visa-New Zealand Visa

แปลเอกสาร
Translation Service

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
Marriage Registration

ทำไมถูกปฏิเสธวีซ่า?
Why Rejected Visa?

รายชื่อสถานทูตในประเทศไทย
Embassy

ประกันการเดินทาง

สาขาพัทยา

สาขาบุรีรัมย์

UK Visa for Laos

ติดต่อเรา
 
 
 
Line : @knightvisa
 
 
Hot Line: 668 1 403 1228
 
Call: 662 046 0778
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
 
Call: 662 046 0778
Fax: 662 046 0779
Hot Line: 668 1 403 1228
Email : knightvisahelppoint@gmail.com
On Line Chat  09.00 am.-16.00 pm.
 
 
 

 

Knight Translation Service

รับแปลเอกสาร ทุกภาษา บนความต้องการของคุณ ทั้งแปลพื่อใช้ทางธุรกิจ หรือเอกสารเพื่อยื่นเข้าสถานทูต การรับรองการแปล หรือบริการยื่นเอกสารรับรองที่กงสุลไทยหรือสถานทูตต่างๆทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ  นักแปลมืออาชีพ มีประสบการณ์การแปลเอกสารเข้าสถานทูต ทำงานด้วยความอะเอียดปราณีต เราพร้อมทุ่มเทงานทำงาน    เอกสารการแปลความถูกต้องทุกชิ้น จะได้รับตรวจสอบ ก่อนส่งให้คุณตามเวลาที่กำหนด บริการที่รวดเร็วฉับไว ตรงเวลา ราคาที่สมเหตุสมผล

รับการแปลเอกสาร เป็นคำแปลภาษาอังกฤษที่แปลจากเอกสารภาษาไทย  หรือคำแปลภาษาไทยที่แปลจากเอกสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน  ฝรั่งเศส  ดัช  พร้อมรับรองลายมือชื่อจากอาจาย์ผู้แปลและผู้ได้รับรองจากสถานทูต

 
เอกสารทางราชการ เอกสารกฎหมาย เอกสารทางธุรกิจ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • ใบขับขี่
 • ใบเปลี่ยนชื่อ
 • ใบเปลี่ยนนามสกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • ใบสำคัญการสมรส
 • จดหมายรับรอง
 • ใบหย่า
 • รับแปล สด. 43/ 8 / 9
 • ป.ค.14
 • แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด
 • เอกสารสัญญา
 • สัญญาซื้อขาย
 • สัญญาเช่า
 • ใบมอบอำนาจ
 • ระเบียบราชการ
 • พระราชบัญญัติ
 • หนังสือรับรอง
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • คู่มือพนักงาน
 • บอจ. 1 - 5
 • รายงานประจำปี
 • รายงานการประชุม
 • บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น 
 • แปลงบการเงิน
 • แปลงบดุ
 • แปลรายงานผู้สอบบัญชี
 • แปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น
 • แปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • หน้งสือโฆษณา
 
สำหรับ ผู้สมัครวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน หรือวีซ่าถาวร ติดตามสามี ทางบริษัทฯ รับแปลเอกสารทุกภาษา และพร้อมการยื่นรับรอง เอกสารที่กรมกงสุล(แจ้งวัฒนะ) หรือที่สถานทูตต่างๆในไทย
 
สอบถามข้อมูลการแปลที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 046 0778 แฟกซ์ 02 046 0779 Email: tl.consultant@hotmail.com
 
หมายเหตุ
 • ในกรณีรับรองเอกสารด่วน เจ้าตัวต้องแสดงตัวที่ สถานกงสุล แจ้งวัฒนะด้วยตัวเอง
 • กรณีแปลเอกสารปกติ ใช้เวลา ประมาณ 1 วัน (แปลเป็นภาษาอื่น ประมาณ 3 วันทำการ) และไม่รวมเวลาจัดส่ง
 • กรณีแปลเอกสารรับรองสถานกงสุล ใช้เวลาประมาณ  5 วันทำการ
 • การมอบอำนาจ เจ้าของเอกสาร ต้อง แสดงสำเนาบัตรประชาชน และหนังสือมอบอำนาจด้วย
 • การรับรองเอกสาร สถานกุงสุล ต้องแนบเอกสารตัวจริงทุกครั้งด้วย
 • ใบรับรองโสด กรุณา สะกดชื่อภาษาไทย แนบมาด้วย
 
 
 
 
Home About us Visa Thai Visa Clients How to Pay us Contact us Franchise
 
Copyright © 2013 Knight Consultant Worldwide Limited.
Created & Designed by Idealready.com